Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 m. nuostatos

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas

Neformalaus vaikų švietimo koncenpcija

Neformaliojo vaikų švietimo higienos normos

NŠĮ, dirbančių pagal neformaliojo švietimo programas, tvarka

Mokslų metų pradžia ir trukmė

NŠĮ, dirbančių pagal formaliojo švietimo programas, pradžia ir trukmė

NŠĮ, dirbančių pagal formaliojo švietimo programas, pradžios ir trukmės tvakros pakeitimas

Mokesčiai už paslaugas

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčių už paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Mokesčių už paslaugas mokėjimo tvarkos aprašas

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl atlyginimo dydžio nustatymo už neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamas papildomas paslaugas

Paslaugų įkainiai

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvedimas ir nutraukimas

Dėl neformaliojo vaikų švietimo teikėjų programų atitikties nustatytiems reikalavimamas patvirtinimo

Su šiais ir kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt.