Algoritmas

PREVENCINIO MODELIO MOKYKLOSE TAIKYMO ALOGORITMAS

Tai procesas ir įrankių rinkinys, padedantis nuosekliai kurti iniciatyvias paslaugas, inicijuoti pokyčius ar spręsti problemas mokyklose.


Tikslas: nustatyti ir įvertinti problemas tikslinėse grupėse mokyklos bendruomenėje ir taikyti prevencinių paslaugų paketą, siekiant pagerinti vaiko gerovės klimatą.

Algoritmo taikymo žingsniai:

 • MODELIO PRISTATYMAS. Tikslas: pristatyti modelį ir gauti mokinių tėvų pritarimą ir patvirtinimą, kuris įgalintų mokykloje, klasėje, mokymo procese taikyti prevencinį algoritmą.
 • ĮVERTINIMAS. Tikslas: anketinės apklausos būdu nustatyti mokinių mikroklimato, nerimo ir bendravimo įgūdžių problemas.
 • TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ NUSTATYMAS. Tikslas: sufomuluoti esminę, svarbiausią problemą ir ją apibrėžti. Tai atliekant, remiamasi ir pačių mokinių įžvalgomis apie jų poreikius ir klasės mikroklimato ypatumus.
 • PREVENCINIŲ PASLAUGŲ TAIKYMAS. Suformuojamas individualus prevencinių paslaugų paketas esminei problemai spręsti. Prevencinės programos, naudojamos kuriant paslaugų paketą:
  1. Atsparumo stresui ugdymo programa. Tikslas: formuoti ir stiprinti mokinių atsparumo stresui įgūdžius.
  2. Komandos formavimo ir bedradarbiavimo programa. Tikslas: formuoti komandinio darbo įgūdžius, gerinti mikroklimatą.
  3. Kūrybinio ir analitinio mąstymo programa. Tikslas: ugdyti asmens kūrybiškumą, kaip svarbiausią veiksnį darantį įtaką jo produktyvumui, laimėjimams, adekvačiam pasitikėjimui savimi. Suteikti žinių atrandant naujus gebėjimus, kūrybišką informaciją užmezgant ir palaikant pozityvius santykius su kitais žmonėmis.
  4.Patyčių ir smurto prevencijos programa. Tikslas: ugdyti ir stiprinti emocinius bei socialinius mokinių įgūdžius, vertybes ir nuostatas, reikalingus smurto ir patyčių tarp mokinių įvertinimui, kurti draugišką ir saugią ugdymosi aplinką.
  5. Dalyvaujančios tėvystės įgūdžių ugdymo programa. Tikslas: ugdyti ir stiprinti tėvams pozityvių santykių šeimoje kūrimo įgūdžius.
  6. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa. Tikslas ir uždaviniai: suteikti žinių apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo riziką, padarinius, galimybes atpažinti vartoijantį asmenį ir suteikti jam pirminę pagalbą. Formuoti socialinius įgūdžius padėsiančius atsispirti siocialiniam spaudimui vartoti narkotines medžiagas. Ugdyti sveikos gyvensenos poreikį.
  7. Savižudybių prevencijos programa. Tikslas: supažindinti su savižudybės rizikos veiksniais, rizikos ženklais ir pagalbos galimybėmis.
  8. Socialinių įgūdžių ugdymo programa. Tikslas: formuoti ir stiprinti mokinių socialinius įgūdžius.
 • ĮVERTINIMAS. Tikslas: taikant pakartotinę anketinę apklausą nustatyti mokinių mikroklimato, nerimo ir bendravimo įgūdžių pokyčius, siekiant įvertinti taikytų prevencinių programų paslaugų efektyvumą.
 • APIBENDRINIMAS:
  1. Apibendrinami prevencinio darbo rezultatai.
  2. Grįžtamasis ryšys.