Vizija ir vertybės

Vizija
Teikti mokinių poreikius atitinkančias kokybiškas žmogaus saugos, sveikos gyvensenos, kraštotyros, ekologijos krypčių neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugas, užtikrinant jų prieinamumą ir įvairovę.

Vertybės ir filosofija

Kertinis Saugaus vaiko mokyklos veiklos pamatas yra padėti vaikui, suaugusiam žmogui saugoti fizinę ir dvasinę sveikatą, įprasminti savo galias ugdantis, gyvenant. Vertybių ugdymo pagrindas yra vaiko kūrybiškumo, vertybinių orientacijų, politinio bei pilietinio sąmoningumo ugdymas, etninio ir tautinio identiteto, ekologijos kultūros perteikimas, visuomenės galių stiprinimas.
Vertybių sistemą sudaro lygybė, teisingumas, tiesa, savitarpio pagalba, dora. Šios vertybės atspindi žmogaus poreikius, jos jungia ir suvienija bei įprasmina svarbiausias gyvenimo, moralės ir demokratijos principus: gyvybę, sveikatą, laisvę, tiesą, teisingumą, teisę, pareigą ir suformuoja didžiąsias žmogiškąsias vertybes: žinias, drąsą, humanizmą, teisingumą, nuosaikumą, dvasingumą.
Iš vertybinių nuostatų išplaukia Mokyklos filosofija:
saugus, sveikas ir žingeidus vaikas, saugi ir pažangi visuomenė.