Psichologų komanda

Agnė Benikė – sveikatos psichologė
Prioritetinės sritys: klasių mikroklimato ir mokinių jausenos tyrimai, prevencijos metodų ir taikomų priemonių efektyvumo tyrimai, emocinių- socialinių kompetencijų ugdymo mokyklose prevencinių edukacijų sudarymas, rekomendacijų mokykloms rengimas.
Kita veikla: Edukacijos mokiniams  ,,Stresas kitaip”, ,,Dėmesio priklausomybės!”, ,,Mes panašūs, bet skirtingi”, ,, Renkuosi gyvenimą” – savižudybių prevencija” , seminarai tėvams ir mokytojams, studentų savanorystės ir/ar praktikos kuravimas (VDU, LSU).
Interesų sritys :stresas ir jo įveikimo ypatumai, vaikų ir paauglių elgesio sunkumai ir psichosocialinė adaptacija, savižudybių prevencija, priklausomybių prevencija.
Tel. Nr.: +37069212008
El. paštas: abenike.svm@gmail.com

Andrius Katarskis – sveikatos psichologas
Prioritetinės sritys:  darbas su grupėmis, psichoedukacijų ir mokymų vedimas
Kita veikla: darbas su grupėmis, tėvų grupės, ugdymas lytiškumo pagrindu, mokymų vedimas, projektų rengimas ir koordinavimas, psichoedukacijų vedimas temomis: stresas, emocijų pažinimas ir pykčio valdymas, savižudybės ženklų pažinimas, patyčios, klasės mikroklimato gerinimas.   
Interesų sritys: patirtinė pedagogika, neformalus ugdymas, laimės psichologija, socialinis verslas.  
Tel. Nr: +37067809348
El. paštas: akatarskis.svm@gmail.com

Danutė Padelskaitė – psichologė
Prioritetinės sritys: individualūs pokalbiai su vaikais ir paaugliais, savęs pažinimo grupės, prevencinių užsiėmimų vedimas.
Kita veikla: tyrimų vykdymas, mokymų vedimas, švietėjiška veikla, susijusi su priklausomybių prevencija, kūrybiškumo lavinimu, patyčiomis, karjeros konsultavimas, asmenybės įvertinimas taikant NEO-PI-R metodiką.
Interesų sritys: vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai, vaikų prieraišumo formavimasis, pasitikėjimas savimi, streso ir nerimo poveikis ir valdymo būdai, priklausomybės, kūrybiškumo lavinimas.
Tel. Nr: +37067616990
El. paštas: dpadelskaite.svm@gmail.com

Nida Gruodienė – sveikatos psichologė
Prioritetinės sritys: paauglių individualus konsultavimas, atvejų analizė. Karjeros planavimas ir mokymų organizavimas. Kvalifikacinių programų ir mokymų  organizavimas bendradarbiaujant su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru.
Kita veikla: individualus ir grupinis konsultavimas, švietėjiška veikla,  mokymų vedimas, karjeros planavimas. Kvalifikacinių programų ir mokymų ruošimas bei adaptavimas, bendradarbiaujant su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru (atsižvelgiant į ugdymo įstaigų bendruomenių poreikį).
Interesų sritys: nerimo, baimės (egzaminų, testų ir kitų vertinimų) įveikos mokymai ir individualus konsultavimas. Streso bei konfliktų valdymas. Priklausomybių prevencija ir intervencija. Kūrybinis mąstymas, emocinis intelektas, mokymosi motyvacija.  Karjeros planavimas ir mokymų organizavimas taikant NEO PI-R klausimyną.
Tel. Nr.: +37064013115
El. paštas: ngruodiene.svm@gmail.com

Simas Balčiūnas – psichologas
Prioritetinės sritys: psichologinių edukacijų vedimas, individualūs pokalbiai su vaikais ir paaugliais, psichologinių savęs pažinimo grupių vedimas, asmenybės įvertinimas.
Kita veikla: psichologinių edukacijų vedimas apie stresą, pyktį, patyčias, socialinius tinklus, kūrybiškumą, valgymo sutrikimus; psichologinis konsultavimas, psichologinių savęs pažinimo grupių vedimas, asmenybės vertinimas NEO PI-R metodika.
Interesų sritys: mindfulness metodai, valgymo sutrikimai, mokinių mokymosi motyvacija, vaikų ir paauglių emociniai ir elgesio sunkumai,  streso įveika, pykčio valdymas, gilesnis savęs pažinimas.
Tel. Nr.: +37063088285
El. paštas: sbalciunas.svm@gmail.com

Vaiva Misiūnaitė – organizacijų psichologė
Prioritetinės sritys: veiklų viešinimas, kolektyvo mikroklimato vertinimas bei sisteminis mokytojų seminarų sudarymas
Kita veikla: grupinis konsultavimas, psichologinių grupių vedimas, tyrimų vykdymas, lytiškumo ugdymas, švietėjiška veikla, edukacijų organizavimas ir vedimas (priklausomybių prevencija, rizikingo seksualinio elgesio internete, socialinių tinklų, streso ir patyčių temomis).
Interesų sritys: streso, nerimo įveikos būdai, organizacijų klimatas ir atmosfera, tarpusavio santykiai, kūrybiškumo ugdymas, lytiškumas, rizikingo seksualinio elgesio internete prevencija.
Tel. Nr.: +37063931745
El. paštas: vmisiunaite.svm@gmail.com

Roberta Naujokė – sveikatos psichologė
Prioritetinės sritys: Vaikų ir paauglių individualus konsultavimas, psichologinių edukacijų, prevencinių užsiėmimų vedimas.
Kitos veiklos: Tyrimų vykdymas; konsultavimas karjeros planavimo klausimais; psichologinių grupių ir edukacijų vedimas kūrybiškumo lavinimo, streso valdymo, smurto ir patyčių prevencijos temomis; grupinis ir individualus psichologinis konsultavimas; asmenybės įvertinimas taikant NEO-PI-R metodiką.
Interesų sritys: psichologinė gerovė lėtinių ligų atveju, savęs pažinimas, karjeros planavimas, emocinio intelekto ugdymas, kūrybiškumo ugdymas, vaikų ir paauglių santykiai su bendraamžiais, priklausomybių prevencija.
Tel. (8 37) 32 32 00,
El. paštas: rnaujoke.svm@gmail.com