Mokyklos istorija

Yootube
1974 metais pedagogas Algis Žikevičius surinko mokinių entuziastų būrį ir įsteigė jaunųjų eismo inspektorių klubą. Bėgant metams šio klubo veikla plėtėsi ir 1980 metais Kauno senamiestyje įsikūrė Saugaus eismo mokykla, kuriai iki 2005 m. vadovavo direktorius Algis Žikevičius. 2006 m. rugsėjo 7 d. Kauno miesto tarybos sprendimu mokykla buvo pavadinta Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla kurioje įrengta jos įkūrėjui skirta ekspozicija. Metams bėgant keitėsi ir plėtėsi mokyklos veikla. 2003 m. rudenį mokykloje pradėjo veikti Priklausomybių prevencijos centras, 2006 m. įkurtas Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos centras.
Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-200 „Dėl Kauno moksleivių aplinkotyros centro ir Kauno jaunųjų turistų centro reorganizavimo, prijungiant prie Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos“ nusprendė reorganizuoti Kauno moksleivių aplinkotyros centrą ir Kauno jaunųjų turistų centrą, prijungiant juos prie Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos. Veiklos tikslas – teikti mokinių poreikius atitinkančias kokybiškas žmogaus saugos, sveikos gyvensenos, kraštotyros, ekologijos krypčių neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugas, užtikrinant jų prieinamumą ir įvairovę.

Žinios apie mokyklą
Įstaigos tipas – neformalusis vaikų švietimas
Įstaigos teisinė forma –  savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas – 190143547
Mokymo forma – dieninė.
Mokymo kalba – lietuvių.
Mokslo metų trukmė - nuo kiekvienų metų  rugsėjo 01d. iki birželio 30d.
Atostogų trukmė - nuo kiekvienų metų liepos 01d iki rugpjūčio 31d.

Mokykla atlieka šias funkcijas:
   • rengia ir įgyvendina mokinių poreikius atitinkančias žmogaus saugos, sveikos gyvensenos, kraštotyros, ekologijos krypčių neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų ugdymo programas, organizuoja renginius, vykdo kitą švietėjišką veiklą, plėtodama saugaus eismo, civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, psichoaktyvių medžiagų vartojimo, smurto, patyčių ir savižudybių prevenciją, formuodama sveikos gyvensenos ir aplinkosauginius įgūdžius bei tautinę mokinių savimonę;
   • sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms jų dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
   • vykdo edukacines bei psichologines programas, tyrimus, socializacijos, pilietiškumo, profesinio orientavimo, dviračio vairuotojo pažymėjimo išdavimo kursus, mokinių vasaros poilsio stovyklas ir kitas programas siekiant realizuoti mokyklos tikslą ir uždavinius;
   • veda psichologinius seminarus, užsiėmimus, paskaitas mokiniams, jų tėvams (globėjams/rūpintojams), mokytojams, teikia individualias psichologo konsultacijas, organizuoja mokinių savipagalbos grupes, siekdama integruoti į Mokyklos veiklą specialiųjų poreikių mokinius;
   • konsultuoja ugdymo įstaigų mokytojus neformaliojo vaikų švietimo veiklos klausimais, teikia jiems metodinę paramą;
   • bendradarbiauja su miesto, respublikos ir užsienio ugdymo bei kitomis įstaigomis, kaupia ir skleidžia metodinę, ugdymo patirtį;
   • viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą;
   • atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Vizija
Teikti mokinių poreikius atitinkančias kokybiškas žmogaus saugos, sveikos gyvensenos, kraštotyros, ekologijos krypčių neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugas, užtikrinant jų prieinamumą ir įvairovę.

Misija
Teikti kryptingas, kokybiškas, integralias ir tęstines neformalaus ugdymo ir prevencinės pagalbos paslaugas Kauno miesto mokiniams ir  ugdymo įstaigų bendruomenėms, sudarant palankias sąlygas ugdyti gyvenimo įgūdžius, bendrąsias kompetencijas bei tenkinti saviraiškos ir ugdymo poreikius.

Tikslas
Papildyti, praturtinti ir pagilinti bendrąjį ugdymą, tenkinti vaikų poreikius ugdant saugaus eismo, civilinės saugos ir priešgaisrinės saugos sampratą, plėtojant veiklos būrelių pasirinkimo galimybę, suteikiant nešališkų ir teisingų žinių apie psichotropines medžiagas, sveiką gyvenseną.
Uždaviniai
•    Sukurti ugdymui(si) palankų psichologinį klimatą ir ugdymo(si) erdvę.
•    Taikyti ugdymo metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio bei individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką.
•    Sukurti ugdymo turinį, atitinkantį ugdymo tikslus, ugdymosi poreikius ir interesus.
•    Naudoti ugdymo priemones, skatinančias vaiko smalsumą, aktyvumą, kūrybiškumą.
•    Askleisti ir plėtoti kūrybines vaikų galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą.
•    Ugdyti vaikų gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas.
•    Puoselėti vaikų pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti.
•    Teikti metodinę dalykinę paramą mokytojams.
•    Sudaryti sąlygas žmogaus saugos mokytojų kryptingam tobulinimuisi.
•    Sukurti partneryste besiremiančią aplinką, kurios dalyviai būtų suinteresuoti vaikų saugumu ir sveikata.

Vertybės ir filosofija
Kertinis Saugaus vaiko mokyklos veiklos pamatas yra padėti vaikui, suaugusiam žmogui saugoti fizinę ir dvasinę sveikatą, įprasminti savo galias ugdantis, gyvenant. Vertybių ugdymo pagrindas yra vaiko kūrybiškumo, vertybinių orientacijų, politinio bei pilietinio sąmoningumo ugdymas, etninio ir tautinio identiteto, ekologijos kultūros perteikimas, visuomenės galių stiprinimas.
Vertybių sistemą sudaro lygybė, teisingumas, tiesa, savitarpio pagalba, dora. Šios vertybės atspindi žmogaus poreikius, jos jungia ir suvienija bei įprasmina svarbiausias gyvenimo, moralės ir demokratijos principus: gyvybę, sveikatą, laisvę, tiesą, teisingumą, teisę, pareigą ir suformuoja didžiąsias žmogiškąsias vertybes: žinias, drąsą, humanizmą, teisingumą, nuosaikumą, dvasingumą.
Iš vertybinių nuostatų išplaukia Mokyklos filosofija:
saugus, sveikas ir žingeidus vaikas, saugi ir pažangi visuomenė.

Блог http://webekm.com/ и още нещо.

Full premium theme for CMS

Bookmaker bet365 The best odds.